InP.Bld.10.AllAg.Leukemia,_Myeloid
File name InP.Bld.10.AllAg.Leukemia,_Myeloid
Genome assembly mm9
Antigen class Input control
Antigen
Cell type class Blood
Cell type Leukemia, Myeloid
Threshold 10
Experimental IDs included SRX467481, SRX275704, SRX1642500, SRX275706, SRX760026, SRX1642493, SRX1527585, SRX2980169, SRX1527584, SRX319744, SRX1642498, SRX1642504, SRX1642502, SRX1527583, SRX760025
Peak-call (BED) InP.Bld.10.AllAg.Leukemia,_Myeloid.bed