1B5ZA-2G4NF
confEVID 1B5ZA-2G4NF
pdbIDA 1B5Z
pdbIDB 2G4N
pdbChainA A
pdbChainB F
identity 0.343800008296967
indelSize 3
alignment <alignment>
<seq1>KVFERCELARTLKRLGMDGYRGISLANWMCLAKWESGYNTRATNYNAGDRSTDYGIFQINSRYWCNDGKTPGAVNACHLSCAALLQDNIADAVACAKRVVRDPQGIRAWVAWRNRCQNRDVRQYVQGCGV</seq1>
<seq2>EQLTKCEVFREL--KDLKGYGGVSLPEWVCTTFHTSGYDTQAIVQNN--DSTEYGLFQINNKIWCKDDQNPHSSNICNISCDKFLDDDLTDDIMCVKKILDK-VGINYWLAHKALCSEK-LDQWLCEK--</seq2>
<ss_1> HHHHHHHHHH GGG HHHHHHHHHH EEEEE EEEE EE GGGGG HHHHHHHHHGGG GGGG HHHHH </ss_1>
<ss_2> HHHHHHH --GGG GGG HHHHHHHHHH EEEEE -- EEEEE EE GGGG HHHHHHHHHHHH - GGG HHHH -GGGG --</ss_2>
</alignment>
indel <indel>
<confEVID></confEVID>
<index>0</index>
<entryChain>
<pdbID>2G4N</pdbID>
<pdbChain>F</pdbChain>
<entryIDChain>2G4NF</entryIDChain>
<sequence>IVQNN--DSTEY</sequence>
<secondary-structure>EEEE -- EEEE</secondary-structure>
<atom-coordinate>
<line>ATOM 5205 CA ILE F 41 55.377 19.946 112.685 1.00 37.59 C </line>
<line>ATOM 5213 CA VAL F 42 57.447 20.019 115.877 1.00 37.52 C </line>
<line>ATOM 5220 CA GLN F 43 59.735 17.071 116.847 1.00 40.70 C </line>
<line>ATOM 5229 CA ASN F 44 61.110 16.263 120.380 1.00 46.91 C </line>
<line>ATOM 5237 CA ASN F 45 63.107 13.101 120.092 1.00 48.98 C </line>
<line>ATOM 5245 CA ASP F 46 60.585 10.573 121.273 1.00 48.65 C </line>
<line>ATOM 5253 CA SER F 47 57.509 12.362 119.810 1.00 43.83 C </line>
<line>ATOM 5259 CA THR F 48 56.163 14.628 117.058 1.00 40.01 C </line>
<line>ATOM 5266 CA GLU F 49 53.262 17.054 117.116 1.00 39.86 C </line>
<line>ATOM 5275 CA TYR F 50 51.080 17.791 114.131 1.00 37.25 C </line>
</atom-coordinate>
<distance-map>
<line> TYR GLU THR SER ASP ASN ASN GLN VAL ILE </line>
<line> CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA </line>
<line>ILE CA 5.02 5.70 6.93 10.62 13.74 12.71 10.28 6.68 3.81 </line>
<line>VAL CA 6.97 5.28 5.67 8.61 11.32 9.88 6.91 3.86 </line>
<line>GLN CA 9.10 6.48 4.33 5.99 7.91 6.14 3.88 </line>
<line>ASN CA 11.92 8.54 6.18 5.34 5.78 3.75 </line>
<line>ASN CA 14.22 11.02 7.73 5.65 3.76 </line>
<line>ASP CA 13.91 10.63 7.33 3.85 </line>
<line>SER CA 10.15 6.88 3.81 </line>
<line>THR CA 6.66 3.78 </line>
<line>GLU CA 3.77 </line>
<line>TYR CA </line>
</distance-map>
<n14>
<line>ILE CA 296</line>
<line>VAL CA 266</line>
<line>GLN CA 210</line>
<line>ASN CA 158</line>
<line>ASN CA 136</line>
<line>ASP CA 177</line>
<line>SER CA 249</line>
<line>THR CA 309</line>
<line>GLU CA 406</line>
<line>TYR CA 445</line>
</n14>
</entryChain>
<entryChain>
<pdbID>1B5Z</pdbID>
<pdbChain>A</pdbChain>
<entryIDChain>1B5ZA</entryIDChain>
<sequence>TNYNAGDRSTDY</sequence>
<secondary-structure>EEEE EEEE</secondary-structure>
<atom-coordinate>
<line>ATOM 343 CA THR A 43 7.670 8.244 26.646 1.00 11.33 C </line>
<line>ATOM 350 CA ASN A 44 7.436 9.682 30.143 1.00 10.57 C </line>
<line>ATOM 358 CA TYR A 45 5.364 8.346 33.015 1.00 13.50 C </line>
<line>ATOM 370 CA ASN A 46 3.781 10.664 35.595 1.00 13.73 C </line>
<line>ATOM 378 CA ALA A 47 3.489 8.820 38.892 1.00 22.51 C </line>
<line>ATOM 383 CA GLY A 48 1.383 11.579 40.416 1.00 27.40 C </line>
<line>ATOM 387 CA ASP A 49 -1.579 10.999 38.119 1.00 25.29 C </line>
<line>ATOM 395 CA ARG A 50 -0.641 7.604 36.659 1.00 20.49 C </line>
<line>ATOM 406 CA SER A 51 -0.527 8.971 33.105 1.00 16.50 C </line>
<line>ATOM 412 CA THR A 52 2.106 8.668 30.367 1.00 10.42 C </line>
<line>ATOM 419 CA ASP A 53 3.249 11.172 27.701 1.00 7.53 C </line>
<line>ATOM 427 CA TYR A 54 3.723 9.644 24.265 1.00 7.99 C </line>
</atom-coordinate>
<distance-map>
<line> TYR ASP THR SER ARG ASP GLY ALA ASN TYR ASN THR </line>
<line> CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA </line>
<line>THR CA 4.82 5.41 6.71 10.46 13.03 14.99 15.50 12.95 10.05 6.77 3.79 </line>
<line>ASN CA 6.95 5.07 5.43 8.53 10.58 12.11 12.07 9.64 6.64 3.79 </line>
<line>TYR CA 9.00 6.38 4.21 5.92 7.06 9.02 9.00 6.19 3.81 </line>
<line>ASN CA 11.38 7.93 5.84 5.26 5.48 5.93 5.46 3.79 </line>
<line>ALA CA 14.65 11.44 8.64 7.05 4.85 5.57 3.79 </line>
<line>GLY CA 16.43 12.86 10.49 7.99 5.83 3.79 </line>
<line>ASP CA 14.90 11.48 8.89 5.51 3.81 </line>
<line>ARG CA 13.30 10.40 6.95 3.81 </line>
<line>SER CA 9.83 6.95 3.81 </line>
<line>THR CA 6.39 3.83 </line>
<line>ASP CA 3.79 </line>
<line>TYR CA </line>
</distance-map>
<n14>
<line>THR CA 298</line>
<line>ASN CA 270</line>
<line>TYR CA 229</line>
<line>ASN CA 209</line>
<line>ALA CA 143</line>
<line>GLY CA 133</line>
<line>ASP CA 175</line>
<line>ARG CA 200</line>
<line>SER CA 264</line>
<line>THR CA 320</line>
<line>ASP CA 409</line>
<line>TYR CA 432</line>
</n14>
</entryChain>
<parallel>
<x>55.29399871826172</x>
<y>6.619999885559082</y>
<z>84.94999694824219</z>
</parallel>
<rotation>
<x>0.44999998807907104</x>
<y>0.7730000019073486</y>
<z>-0.44699999690055847</z>
<x>-0.2199999988079071</x>
<y>0.5809999704360962</y>
<z>0.7839999794960022</z>
<x>0.8659999966621399</x>
<y>-0.2540000081062317</y>
<z>0.4309999942779541</z>
</rotation>
<rmsd>0.6593620181083679</rmsd>
<dmax>1.2106510400772095</dmax>
</indel>
<indel>
<confEVID></confEVID>
<index>1</index>
<entryChain>
<pdbID>2G4N</pdbID>
<pdbChain>F</pdbChain>
<entryIDChain>2G4NF</entryIDChain>
<sequence>KILDK-VGINY</sequence>
<secondary-structure>HHHH - GGG</secondary-structure>
<atom-coordinate>
<line>ATOM 5630 CA LYS F 94 38.396 13.940 122.868 1.00 39.73 C </line>
<line>ATOM 5639 CA ILE F 95 41.516 15.589 124.251 1.00 36.30 C </line>
<line>ATOM 5647 CA LEU F 96 39.496 18.085 126.226 1.00 36.26 C </line>
<line>ATOM 5655 CA ASP F 97 37.175 15.237 127.305 1.00 38.33 C </line>
<line>ATOM 5663 CA LYS F 98 40.090 13.237 128.636 1.00 37.69 C </line>
<line>ATOM 5672 CA VAL F 99 42.854 15.597 129.808 1.00 38.35 C </line>
<line>ATOM 5679 CA GLY F 100 41.256 19.059 129.215 1.00 37.02 C </line>
<line>ATOM 5683 CA ILE F 101 42.672 22.345 127.896 1.00 38.18 C </line>
<line>ATOM 5691 CA ASN F 102 45.947 21.999 129.829 1.00 39.98 C </line>
<line>ATOM 5699 CA TYR F 103 47.150 19.720 127.022 1.00 40.59 C </line>
</atom-coordinate>
<distance-map>
<line> TYR ASN ILE GLY VAL LYS ASP LEU ILE LYS </line>
<line> CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA </line>
<line>LYS CA 11.28 13.05 10.69 8.64 8.41 6.05 4.78 5.45 3.79 </line>
<line>ILE CA 7.52 9.58 7.76 6.06 5.72 5.18 5.32 3.77 </line>
<line>LEU CA 7.87 8.36 5.57 3.60 5.50 5.45 3.83 </line>
<line>ASP CA 10.94 11.36 9.00 5.91 6.22 3.78 </line>
<line>LYS CA 9.72 10.61 9.50 5.97 3.82 </line>
<line>VAL CA 6.57 7.11 7.02 3.86 </line>
<line>GLY CA 6.32 5.57 3.81 </line>
<line>ILE CA 5.26 3.82 </line>
<line>ASN CA 3.81 </line>
<line>TYR CA </line>
</distance-map>
<n14>
<line>LYS CA 310</line>
<line>ILE CA 351</line>
<line>LEU CA 311</line>
<line>ASP CA 226</line>
<line>LYS CA 207</line>
<line>VAL CA 236</line>
<line>GLY CA 273</line>
<line>ILE CA 353</line>
<line>ASN CA 276</line>
<line>TYR CA 345</line>
</n14>
</entryChain>
<entryChain>
<pdbID>1B5Z</pdbID>
<pdbChain>A</pdbChain>
<entryIDChain>1B5ZA</entryIDChain>
<sequence>RVVRDPQGIRA</sequence>
<secondary-structure>HGGG GGGG</secondary-structure>
<atom-coordinate>
<line>ATOM 753 CA ARG A 98 -6.763 18.866 18.553 1.00 11.28 C </line>
<line>ATOM 764 CA VAL A 99 -4.801 19.721 21.700 1.00 11.43 C </line>
<line>ATOM 771 CA VAL A 100 -4.190 23.298 20.505 1.00 15.79 C </line>
<line>ATOM 778 CA ARG A 101 -7.880 23.699 19.625 1.00 16.68 C </line>
<line>ATOM 789 CA ASP A 102 -8.619 24.054 23.326 1.00 16.73 C </line>
<line>ATOM 797 CA PRO A 103 -8.529 27.646 24.761 1.00 24.39 C </line>
<line>ATOM 804 CA GLN A 104 -4.995 27.219 26.135 1.00 20.65 C </line>
<line>ATOM 813 CA GLY A 105 -3.406 26.663 22.721 1.00 13.55 C </line>
<line>ATOM 817 CA ILE A 106 0.213 25.471 22.642 1.00 12.51 C </line>
<line>ATOM 825 CA ARG A 107 0.569 26.710 26.227 1.00 11.85 C </line>
<line>ATOM 836 CA ALA A 108 -0.885 23.360 27.342 1.00 15.16 C </line>
</atom-coordinate>
<distance-map>
<line> ALA ARG ILE GLY GLN PRO ASP ARG VAL VAL ARG </line>
<line> CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA </line>
<line>ARG CA 11.49 13.20 10.44 9.46 11.42 10.90 7.29 5.07 5.48 3.81 </line>
<line>VAL CA 7.77 9.91 7.69 7.15 8.71 9.28 6.00 5.44 3.82 </line>
<line>VAL CA 7.59 8.19 5.35 4.10 6.91 7.47 5.31 3.81 </line>
<line>ARG CA 10.42 11.14 8.82 6.20 7.94 6.51 3.79 </line>
<line>ASP CA 8.74 9.99 8.97 5.86 5.57 3.87 </line>
<line>PRO CA 9.14 9.26 9.25 5.60 3.82 </line>
<line>GLN CA 5.77 5.59 6.51 3.81 </line>
<line>GLY CA 6.21 5.30 3.81 </line>
<line>ILE CA 5.27 3.81 </line>
<line>ARG CA 3.82 </line>
<line>ALA CA </line>
</distance-map>
<n14>
<line>ARG CA 327</line>
<line>VAL CA 387</line>
<line>VAL CA 340</line>
<line>ARG CA 243</line>
<line>ASP CA 222</line>
<line>PRO CA 170</line>
<line>GLN CA 219</line>
<line>GLY CA 297</line>
<line>ILE CA 391</line>
<line>ARG CA 309</line>
<line>ALA CA 336</line>
</n14>
</entryChain>
<parallel>
<x>45.48699951171875</x>
<y>-6.98799991607666</y>
<z>105.125</z>
</parallel>
<rotation>
<x>0.3930000066757202</x>
<y>0.8840000033378601</y>
<z>-0.2549999952316284</z>
<x>-0.20600000023841858</x>
<y>0.3540000021457672</y>
<z>0.9120000004768372</z>
<x>0.8960000276565552</x>
<y>-0.3059999942779541</y>
<z>0.32100000977516174</z>
</rotation>
<rmsd>1.0263290405273438</rmsd>
<dmax>2.2284560203552246</dmax>
</indel>
<indel>
<confEVID></confEVID>
<index>2</index>
<entryChain>
<pdbID>2G4N</pdbID>
<pdbChain>F</pdbChain>
<entryIDChain>2G4NF</entryIDChain>
<sequence>LCSEK-LDQWL</sequence>
<secondary-structure> -GGGG </secondary-structure>
<atom-coordinate>
<line>ATOM 5762 CA LEU F 110 49.413 33.080 127.746 1.00 37.41 C </line>
<line>ATOM 5770 CA CYS F 111 45.743 32.564 126.954 1.00 36.96 C </line>
<line>ATOM 5776 CA SER F 112 43.816 32.690 130.254 1.00 32.33 C </line>
<line>ATOM 5782 CA GLU F 113 44.083 36.550 130.540 1.00 31.11 C </line>
<line>ATOM 5791 CA LYS F 114 43.902 39.584 128.332 1.00 31.21 C </line>
<line>ATOM 5800 CA LEU F 115 41.570 38.167 125.655 1.00 32.58 C </line>
<line>ATOM 5808 CA ASP F 116 40.250 41.187 123.740 1.00 37.80 C </line>
<line>ATOM 5816 CA GLN F 117 43.484 41.292 121.628 1.00 40.53 C </line>
<line>ATOM 5825 CA TRP F 118 42.490 37.933 120.077 1.00 41.93 C </line>
<line>ATOM 5839 CA LEU F 119 39.177 39.086 118.690 1.00 43.75 C </line>
</atom-coordinate>
<distance-map>
<line> LEU TRP GLN ASP LEU LYS GLU SER CYS LEU </line>
<line> CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA </line>
<line>LEU CA 14.93 11.41 11.83 12.87 9.58 8.54 6.95 6.15 3.79 </line>
<line>CYS CA 12.41 9.31 10.47 10.72 7.11 7.39 5.61 3.82 </line>
<line>SER CA 14.01 11.52 12.19 11.28 7.50 7.16 3.88 </line>
<line>GLU CA 13.07 10.67 10.11 9.08 5.73 3.76 </line>
<line>LYS CA 10.75 8.54 6.93 6.08 3.82 </line>
<line>LEU CA 7.42 5.66 5.44 3.81 </line>
<line>ASP CA 5.57 5.39 3.86 </line>
<line>GLN CA 5.66 3.83 </line>
<line>TRP CA 3.77 </line>
<line>LEU CA </line>
</distance-map>
<n14>
<line>LEU CA 247</line>
<line>CYS CA 297</line>
<line>SER CA 251</line>
<line>GLU CA 196</line>
<line>LYS CA 176</line>
<line>LEU CA 235</line>
<line>ASP CA 180</line>
<line>GLN CA 214</line>
<line>TRP CA 294</line>
<line>LEU CA 252</line>
</n14>
</entryChain>
<entryChain>
<pdbID>1B5Z</pdbID>
<pdbChain>A</pdbChain>
<entryIDChain>1B5ZA</entryIDChain>
<sequence>RCQNRDVRQYV</sequence>
<secondary-structure> </secondary-structure>
<atom-coordinate>
<line>ATOM 900 CA ARG A 115 11.818 26.918 26.620 1.00 14.92 C </line>
<line>ATOM 911 CA CYS A 116 10.028 28.357 23.596 1.00 12.28 C </line>
<line>ATOM 917 CA GLN A 117 7.520 30.974 24.608 1.00 13.88 C </line>
<line>ATOM 926 CA ASN A 118 8.736 34.556 24.052 1.00 13.44 C </line>
<line>ATOM 934 CA ARG A 119 12.183 33.408 22.879 1.00 13.02 C </line>
<line>ATOM 945 CA ASP A 120 13.862 33.558 19.486 1.00 15.96 C </line>
<line>ATOM 953 CA VAL A 121 13.011 30.166 17.939 1.00 11.62 C </line>
<line>ATOM 960 CA ARG A 122 14.233 30.915 14.411 1.00 18.55 C </line>
<line>ATOM 971 CA GLN A 123 17.243 28.566 14.648 1.00 20.50 C </line>
<line>ATOM 980 CA TYR A 124 14.811 25.634 14.491 1.00 19.14 C </line>
<line>ATOM 992 CA VAL A 125 13.883 26.232 10.851 1.00 21.00 C </line>
</atom-coordinate>
<distance-map>
<line> VAL TYR GLN ARG VAL ASP ARG ASN GLN CYS ARG </line>
<line> CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA </line>
<line>ARG CA 15.92 12.56 13.25 13.07 9.35 9.96 7.50 8.63 6.24 3.80 </line>
<line>CYS CA 13.48 10.64 11.50 10.42 6.65 7.66 5.54 6.35 3.76 </line>
<line>GLN CA 15.88 13.57 14.13 12.21 8.68 8.55 5.54 3.82 </line>
<line>ASN CA 16.43 14.42 14.02 11.68 8.66 6.94 3.82 </line>
<line>ARG CA 14.11 11.73 10.81 9.06 5.97 3.79 </line>
<line>ASP CA 11.32 9.41 7.73 5.73 3.82 </line>
<line>VAL CA 8.15 5.97 5.59 3.81 </line>
<line>ARG CA 5.89 5.31 3.83 </line>
<line>GLN CA 5.58 3.81 </line>
<line>TYR CA 3.80 </line>
<line>VAL CA </line>
</distance-map>
<n14>
<line>ARG CA 255</line>
<line>CYS CA 306</line>
<line>GLN CA 277</line>
<line>ASN CA 198</line>
<line>ARG CA 211</line>
<line>ASP CA 198</line>
<line>VAL CA 277</line>
<line>ARG CA 240</line>
<line>GLN CA 228</line>
<line>TYR CA 334</line>
<line>VAL CA 290</line>
</n14>
</entryChain>
<parallel>
<x>32.18600082397461</x>
<y>6.4070000648498535</y>
<z>105.76200103759766</z>
</parallel>
<rotation>
<x>0.5690000057220459</x>
<y>0.7450000047683716</y>
<z>-0.3479999899864197</z>
<x>-0.27900001406669617</x>
<y>0.5730000138282776</y>
<z>0.7710000276565552</z>
<x>0.7739999890327454</x>
<y>-0.34200000762939453</y>
<z>0.5339999794960022</z>
</rotation>
<rmsd>1.5413360595703125</rmsd>
<dmax>2.3142170906066895</dmax>
</indel>