Asiatic elephant
Name Asiatic elephant
Scientific Name Elephas maximus
Taxonomy ID 9783
Icon Taxonomy Chordata/Vertebrata/Mammalia/Theria/Eutheria/etc.
Icon (Large)
Icon (Large) No Background
Icon (Small)
Icon (Small) No Background
URL of Icon (Large) http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Elephas+maximus&t=L
URL of Icon (Large) No Background http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Elephas+maximus&t=NL
URL of Icon (Small) http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Elephas+maximus&t=S
URL of Icon (Small) No Background http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Elephas+maximus&t=NS
Comment -