Guinea baboon
Name Guinea baboon
Scientific Name Papio papio
Taxonomy ID 100937
Icon Taxonomy Chordata/Vertebrata/Mammalia/Theria/Eutheria/Primate
Icon (Large)
Icon (Large) No Background
Icon (Small)
Icon (Small) No Background
URL of Icon (Large) http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Papio+papio&t=L
URL of Icon (Large) No Background http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Papio+papio&t=NL
URL of Icon (Small) http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Papio+papio&t=S
URL of Icon (Small) No Background http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Papio+papio&t=NS
Comment -