potato
Name potato
Scientific Name Solanum tuberosum
Taxonomy ID 4113
Icon Taxonomy -
Icon (Large)
Icon (Large) No Background
Icon (Small)
Icon (Small) No Background
URL of Icon (Large) http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Solanum+tuberosum&t=L
URL of Icon (Large) No Background http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Solanum+tuberosum&t=NL
URL of Icon (Small) http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Solanum+tuberosum&t=S
URL of Icon (Small) No Background http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/icon.cgi?i=Solanum+tuberosum&t=NS
Comment -